نوشته‌ها

عرضه کننده عسل کنار خوش طعم دزفول

/
عسل کنار عسلی است که در نتیجه ی تغذیه ی زنبور از شهد کنار یا سدر تولید می شود. این نوع عسل معمولاً در بخش های جنوبی ایران تولید می شود و عسل کنار دزفول، بدون اغ