فروشگاه عسل کنار کوهدشت ارگانیک

/
یکی از انواع عسل با کیفیت عسل کوهدشت است این عسل کاملا ارگانیک بوده و از گل های مختلف توسط زنبور به عمل آمده است. عسل کنار کوهدشت یکی از عسل های مرغوب می باشد چ